Obávate sa, že by ste mohli byť dlžníkom zdravotnej či Sociálnej poisťovne, prípadne inej finančnej inštitúcie? Našťastie, existuje niekoľko spôsobov, ako overiť svoj dlh. Poisťovne sú povinné pravidelne uverejňovať zoznam dlžníkov. Dlh voči nebankovej a bankovej spoločnosti si môžete skontrolovať v registroch. Podrobnejšie sa budeme tejto téme venovať v článku a vysvetlíme vám aj to, ako zistiť, či ste dlžníkom daňového úradu alebo či máte exekúciu.

Foto: Shutterstock.com

Som dlžníkom zdravotnej poisťovne?

Ak chcete zistiť, či ste dlžníkom voči zdravotnej poisťovni, stačí zadať do internetového vyhľadávača frázu „zoznam dlžníkov“ a názov vašej zdravotnej poisťovne.

Vyplýva zo zákona o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prekliknete sa na zoznam, kde môžete nájsť informácie o svojom dlhu na základe mena, obchodného názvu alebo IČO. Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať na internete zoznam dlžníkov vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci.

Kedy som považovaný za dlžníka?

Dlžníkom ste vtedy, ak sú vaše pohľadávky voči zdravotnej poisťovni vyššie ako 100 EUR. Poistenci s dlhom v nižšej sume teda na zozname uvedení nie sú.

Chcete zistiť, či máte vôbec nejaký dlh voči zdravotnej poisťovni? Podajte si žiadosť o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch. Môžete tak urobiť elektronicky alebo osobne na pobočke zdravotnej poisťovne.

Foto: Shutterstock.com

Som daňovým dlžníkom?

Skutočnosť, či ste daňovým dlžníkom, si môžete skontrolovať v zozname dlžníkov na webe finančného riaditeľstva.

Zverejňuje sa v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje. 

Do zoznamu sú zapísaní dlžníci, ktorých celková výška daňových nedoplatkov dosiahla 170 EUR a viac. Nezáleží pritom, či sa vám dlh nazbiera, obrazne povedané, za jeden alebo za tri mesiace. Informácie o výške vášho dlhu môžete nájsť na základe názvu subjektu, obce, PSČ a adresy. 

V zozname nájdete meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá je dlžníkom. V prípade právnickej osoby sa uvádza meno a sídlo podnikania. V oboch prípadoch je v zozname uvedená výška daňových nedoplatkov.

Foto: Shutterstock.com

Som dlžníkom banky alebo inej finančnej inštitúcie?

Pre overenie dlhov voči banke môžete využiť úverový register. Ide o zoznam dlžníkov voči bankám a finančným inštitúciám, ktorí čerpajú pôžičky, vlastnia kreditné karty alebo majú povolené prečerpanie na bankovom účte. 

V tomto zozname sa teda nájdete aj v prípade, že máte pôžičku a splácate svoje dlhy včas. Treba sa však zamerať na negatívny záznam v úverovom registri. Ten získate, iba keď svoje dlhy splácate neskoro alebo ich nesplácate vôbec. 

Úverový register sa aktualizuje jedenkrát mesačne a združuje zoznamy fyzických aj právnických osôb. Existuje niekoľko úverových registrov, ako napríklad SRBI, NRKI a CRIF.

Ako získam výpis z úverového registra?

Fyzické a právnické osoby môžu získať svoj výpis z úverového registra za poplatok 14 EUR alebo 4 EUR, ak počkajú 30 dní. Žiadosti sa predkladajú na Klientske centrum Slovak Banking Credit Bureau v Bratislave. Podnikatelia musia o výpis požiadať Národnú banku Slovenska.

Foto: Shutterstock.com

Som dlžníkom Sociálnej poisťovne?

Obávate sa, že ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Zistite, či sa vaše meno alebo názov firmy nachádza na zozname dlžníkov. Tento zoznam aktualizuje Sociálna poisťovňa štyrikrát mesačne, a preto môžete nájsť vždy aktuálne informácie.

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne sa nachádza podstránka „Zoznam dlžníkov“, kde môžete vyhľadať informácie podľa mena / názvu firmy, priezviska a mesta

Do zoznamu dlžníkov sú zapísané právnické a fyzické osoby s dlhom vo výške 5,00 EUR a viac. Je dôležité si uvedomiť, že zoznam neobsahuje sumu predpísaného penále, ktoré môže byť vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného.

Ak viete o tom, že ste dlžobu uhradili, môžete požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie potvrdenia o uhradení. 

V prípade, že máte preplatok alebo nedoplatok na rôznych registráciách, požiadajte Sociálnu poisťovňu o preúčtovanie financií.

Foto: Shutterstock.com

Som dlžníkom nebankovej spoločnosti?

Ak sa chcete uistiť, že nemáte dlhy voči nebankovej spoločnosti, požiadajte o výpis z nebankového registra. V tomto registri nájdete zoznam údajov o lízingových a úverových zmluvách vrátane informácií o výške jednotlivých splátok a ručiteľoch. Nezaleží pritom na tom, či ste fyzická alebo právnická osoba. 

O výpis a odpis informácií z registra môžete kedykoľvek požiadať spoločnosť NBCB (Non Banking Credit Bureau) prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na ich webovej stránke.

Za výpis zaplatíte 4 EUR a bude vám zhotovený do 30 dní. Ak veľmi rýchlo potrebujete výpis, je nutné zaplatiť poplatok 14,00 EUR.

Ako zistím výšku a stav exekúcie?

Máte neuhradené faktúry alebo pôžičky? V tomto prípade možno budete musieť čeliť exekútorovi. Pravdepodobne sa k vám táto informácia dostane, no ak si chcete predsa len preveriť, či máte exekúciu, existuje na to jednoduchý spôsob. 

Na internete môžete nájsť Centrálny register exekúcií, ktorý je verejne prístupný. V registri sú informácie o aktuálnych exekučných konaniach vykonávaných slovenskými exekútormi.

Ak si chcete overiť, či sa vaše meno nachádza v tomto zozname, stačí sa zaregistrovať do registra pomocou mena a e-mailovej adresy. 

Po registrácií budete môcť prehliadať informácie v registri a zistiť, či je na váš hnuteľný alebo nehnuteľný majetok vedená exekúcia.

Overte svoj dlh čo najskôr

Dúfame, že vám tento článok pomohol zistiť, či ste dlžníkom nejakej inštitúcie. Ak je to možné, snažte sa overiť svoj dlh čo najskôr a prijať potrebné kroky na jeho splatenie. Predídete tak nepríjemným situáciám, akými sú exekúcia alebo zvýšené poplatky za omeškanie platby.