Nachádza sa na vašom pozemku elektrické vedenie alebo ním prechádza ochranné pásmo? Tak to vám môže výrazne skomplikovať nielen stavbu, ale aj následné fungovanie na pozemku. Čo sa s tým dá robiť? A je vôbec možné sa elektrického vedenia zbaviť?


Pred kúpou pozemku je dôležité informovať sa nielen o jeho prípadnom zaťažení exekúciami, ale aj o ochrannom pásme. Ak pozemkom takéto pásmo prechádza, treba sa pripraviť na výrazné obmedzenia. Môže totiž nielen skomplikovať úpravu okolia, ale aj zastaviť plánovanú výstavbu. V rámci ochranného pásma sa totiž musia dodržiavať zákonom stanovené pravidlá.

Čo je to ochranné pásmo?

Ochranné pásmo elektrických vedení a obmedzenia s ním súvisiace bližšie vymedzuje Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. V tomto pásme sa nesmú realizovať stavby alebo vykonávať rôzne zemné práce, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie elektrického vedenia či bezpečnej prevádzky siete. Takže predtým, ako priveziete na svoj pozemok stavebné žeriavy, uistite sa, že jeho súčasťou nie je ochranné pásmo.

Ochranné pásmo má napríklad vplyv aj na to, aké vysoké dreviny sa v danom priestore môžu nachádzať. Ak ste túžili mať v záhrade stromy vyššie ako tri metre zabezpečujúce pohodový tieň, v rámci ochranného pásma sa s nimi môžete rozlúčiť.

Ak vaším pozemkom prechádza ochranné pásmo, pripravte sa na to, že musíte tento priestor sprístupniť elektrikárom na prípadne opravy či preventívnu kontrolu elektrického vedenia, stĺpov a ostatného zariadenia. Netreba sa však báť, že by vám ich vysokozdvižné plošiny či iné stroje zničili pozemok. Po práci totiž musia dať všetko do pôvodného stavu.

Ako odstrániť elektrické vedenie na pozemku?

Z toho celého vyznieva oveľa lepšie pozemok, ktorým neprechádza podzemné ani nadzemné elektrické vedenie. Čo však s tým, ak už máte pozemok, v rámci ktorého je aj ochranné pásmo elektrického vedenia?

Môžete požiadať distribučnú spoločnosť o preloženie elektrického vedenia, s čím môžu ale aj nemusia súhlasiť. V každom prípade práce zabezpečuje buď daná distribučná spoločnosť, alebo iný dodávateľ, ktorý má oprávnenie nakladať s elektrickými vedeniami a bude dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia na stavenisku.

Za všetky práce však platí vlastník alebo nájomca pozemku, ktorý o presunutie elektrického vedenia požiadal, s finančnou pomocou distribučnej spoločnosti nerátajte.

Cena sa pritom odvíja od mnohých faktorov, ako je terén, dĺžka dotknutej časti vedenia, umiestnenie nadväzujúcich podperných bodov, ale aj vlastnícke vzťahy v okolí.

Na preloženie elektrického vedenia je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu a niekedy si to dokonca vyžaduje aj stavebné konanie. Samotné náklady sa potom odvíjajú od projektantom zvoleného technického riešenia. V každom prípade ak by sa stĺp posunul čo i len o niekoľko metrov, nebude to lacná záležitosť a môže sa celý proces chvíľu ťahať.

Hotový projekt neznamená výhru

Nie je to však vždy také jednoduché, že sa len pripraví projekt, všetko sa schváli a vedenie sa preloží. Treba sa pripraviť aj na možnosť, že aj napriek hotovému projektu vám takýto presun distribučná spoločnosť nemusí povoliť.

Dobré je sa priamo spýtať distribučnej spoločnosti, či neplánujú rekonštrukciu vedenia, napríklad odklonenie trasy či jeho zmenu. A následne sa podľa toho zariadiť. Možnosťou je aj navrhnúť, že v rámci svojho pozemku postavíte ďalší oporný bod na inom mieste tak, aby ste potom pri stavbe dodržali ochranné pásmo. Môže to schvaľovanie zjednodušiť.

Postup na vykonanie preložky

Ak sa rozhodnete požiadať o preloženie elektrického stĺpu, trafostanice či
elektrického vedenia, tak nasledujte tento postup:

  • Podajte žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia.
  • Počkajte na stanovisko s návrhom technického riešenia, rozsahu prekladaného zariadenia a odhady nákladov. Lehota na dodanie stanoviska je 30 dní.
  • Vypracujte projektovú dokumentáciu preložky pre územné rozhodnutie a stavebné konanie.
  • Požiadajte distribučnú spoločnosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Tá vám nasledne do 30 dní vypracuje stanovisko a v prípade súhlasu pošle aj zmluvu o vykonaní preložky.