Uzavreli ste nájomnú zmluvu a neviete, aké povinnosti vám z nej vyplývajú? Poradím vám, ako je to so zvieratami a návštevami a čo vlastne nemáte povolené. Vysvetlíme vám tiež, kto platí opravy vášho bytu a čo robiť, ak je váš byt poškodený.

Sprístupnenie bytu

Byt je zvyčajne k dispozícii v deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú v zmluve. Ak to nie je uvedené, je to prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmluva nadobúda účinnosť. V praxi sa prístup do bytu zvyčajne realizuje odovzdaním kľúčov od domu a bytu.

Bývanie a práca alebo podnikanie v byte

Umožnenie užívania bytu je ďalšou z povinností prenajímateľa, ale zároveň „riadne užívanie“ v súlade s nájomnou zmluvou je aj základnou povinnosťou nájomcu.

Hlavným účelom nájomnej zmluvy je bývanie v byte. Prácu a podnikanie však nemožno vylúčiť. Nájomca sa tak môže nielen zdržiavať na adrese domu alebo bytu, ale aj vykonávať prácu z domu.

Platba nájomného

Hlavnou povinnosťou nájomcu je platiť nájomné. To by malo byť podrobne uvedené v nájomnej zmluve, ale podobnú službu môže poskytovať aj tzv. evidenčný list, ktorý môže byť prílohou zmluvy. Nájomné sa zvyčajne platí na obdobie jedného mesiaca vopred, najneskôr do 5. dňa príslušného platobného obdobia.

Zákaz chovu zvierat a obmedzenie pobytu cudzích osôb

Prenajímatelia radi zahŕňajú do nájomných zmlúv doložky o zákaze domácich zvierat. Je však na nájomcovi, či takéto zákazy prijme. Podľa zákona má nájomca právo chovať zvieratá v byte, aj keď to zmluva výslovne zakazuje. Chov by však mal rešpektovať domový poriadok a nenarušovať spolužitie s ostatnými susedmi.

Podobne ani návštevy bytu nemôžu byť nájomnou zmluvou zakázané. Hoci má prenajímateľ právo vedieť, koľko osôb bude v byte bývať, alebo si vyhradiť právo prijať ďalších obyvateľov (to sa nevzťahuje na blízkych príbuzných). Na druhej strane je nájomca povinný nahlásiť každé zvýšenie počtu osôb žijúcich v byte. Tieto povinnosti sa však nevzťahujú na krátkodobých návštevníkov.

Údržba a opravy v prenajatom byte

Nájomca a prenajímateľ sa do určitej miery podieľajú na údržbe bytu. Nájomca je zodpovedný za zabezpečenie a úhradu bežnej údržby a drobných opráv v byte. Ide najmä o upratovanie, čistenie a údržbu spotrebičov, opravu dverí a okien. To môže zahŕňať aj iné opravy.

Prenajímateľ je zo zákona povinný udržiavať byt v stave spôsobilom na užívanie počas doby nájmu. To by zahŕňalo najmä zabezpečenie základných potrieb, ako je voda, teplo atď. Tiež platí za väčšie opravy bytu, výmenu nefunkčného zariadenia v byte a pokrývani nákladov na odstránenie závad, ktoré znemožňujú užívanie bytu.

Čo robiť v prípade závažných porúch alebo poškodenia bytu?

Akonáhle nájomca zistí v byte závažnú závadu, mal by o tom v prvom rade okamžite informovať prenajímateľa. Zároveň by mali urobiť všetko pre to, aby sa škody nezväčšovali. Mal by preto podniknúť aktívne kroky, aby zabránil ďalším škodám.

Zmeny a úpravy bytu

Najmä v prípade dlhodobého bývania môžu nájomníci potrebovať zmeny v byte. Môže ísť o nový obraz na stene či policu až po výmenu kuchynskej linky.

Rozsah možných zmien v byte môže byť upravený aj nájomnou zmluvou. Vo všeobecnosti však platí, že ak zmeny plánuje nájomca, prenajímateľ by s nimi mal súhlasiť. Ak sa nedohodnú inak, nájomca by mal po skončení nájmu uviesť byt do pôvodného stavu.

Ak na zmeny tlačí prenajímateľ, aj v tomto prípade je dôležitá vzájomná dohoda. Ak však takáto dohoda neexistuje, nájomca je povinný strpieť úpravu bytu za predpokladu, že nezníži hodnotu bytu a neobmedzí užívanie bytu nájomcom.